f o l l o w           

Kamila Porczyk  
defeats
  Iryna Shaparenko
Unanimous Decision
KSW 26: Materla vs Silva 3
March 22, 2014
Warsaw, Poland
REFEREE: Lukasz Porebski
TALE OF THE TAPE
Porczyk Shaparenko
36 AGE 18
125.7 lbs. WEIGHT 128.3 lbs.
Radoslaw Grela
ROUND Porczyk Shaparenko
1 10 9
2 10 8
3 10 9
TOTAL 30 26
Leszek Pawlega
ROUND Porczyk Shaparenko
1 10 9
2 10 7
3 10 9
TOTAL 30 25
Wojslaw Rysiewski
ROUND Porczyk Shaparenko
1 10 8
2 10 8
3 10 9
TOTAL 30 25

NO MEDIA SCORES AVAILABLE

YOUR SCORECARD
ROUND Porczyk Shaparenko
1
2
3
TOTAL - -

Show Results


 © 2020 MMADecisions.com